Právne upozornenia

Autorské právo

Copyright 2003-2020 Daimler Truck AG. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafiky, zvukové súbory, videosúbory a animácie, ako aj ich úpravy podliehajú autorským právam a iným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nesmú byť kopírované, zmenené ani používané na iných internetových stránkach za účelom obchodovania či reprodukcie. Niektoré internetové stránky spoločnosti Daimler Truck AG obsahujú aj materiál, ktorý podlieha autorským právam osôb, ktoré ho poskytli.

 

Produkty a ceny

Po redakčnej uzávierke jednotlivých stránok mohlo dôjsť k zmenám produktov a služieb. Počas dodacej lehoty si výrobca vyhradzuje právo na konštrukčné alebo tvarové zmeny, odchýlky farebného odtieňa, ako aj na zmeny rozsahu dodávky alebo služby za predpokladu, ak sú takéto zmeny alebo odchýlky pri prihliadnutí na záujmy spoločnosti Daimler Truck únosné aj pre zákazníka. Obrázky môžu obsahovať aj príslušenstvo, mimoriadnu výbavu alebo iné obsahy, ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávok alebo výkonov. Farebné odchýlky sú podmienené technikou tlače. Jednotlivé strany môžu obsahovať aj typy a výkony, ktoré sa v jednotlivých krajinách neponúkajú. Výpovede o zákonných, právnych a daňových predpisoch a ich dôsledkoch platia iba pre Spolkovú republiku Nemecko. S výhradou inak znejúcej úpravy v predajných alebo dodacích podmienkach platia ceny platné v deň dodávky. Pre našich zmluvných partnerov sa pod cenami rozumejú nezáväzné odporúčania ceny. Ohľadom aktuálneho stavu sa preto skontaktujte s niektorou z našich pobočiek alebo so zmluvným partnerom.

 

Obchodné značky

Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené na internetových stránkach spoločnosti Daimler Truck zákonom chránené ochranné známky Daimler Truck. To platí hlavne pre názvy modelov, ako aj všetky logá a znaky spoločnosti.

 

Licenčné práva

Daimler Truck vám chce ponúkať inovatívny a informatívny internetový program. Dúfame preto, že sa našej kreatívnej úprave potešíte rovnako ako my. Napriek tomu vás prosíme o pochopenie, pretože spoločnosť Daimler Truck musí chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane patentov, obchodných značiek a autorských práv a tieto internetové stránky nezaručujú žiadne licenčné práva na duševné vlastníctvo spoločnosti Daimler Truck.

 

Upozornenia týkajúce sa prediktívnych výpovedí

Internetové stránky, správy pre investorov (Investor Relations Releases), výročné a priebežné správy, prognózy, prezentácie, audio a video prenosy z podujatí (naživo alebo zo záznamu) a iné dokumenty na tejto webovej stránke obsahujú okrem iného prediktívne výpovede o budúcom vývoji, ktoré sa zakladajú na aktuálnych odhadoch manažmentu. Slová ako „anticipovať“, „predpokladať“, „veriť“, „ohodnotiť“, „očakávať“, „zamýšľať“, „môcť/mohli by“, „plánovať“, „premietať“, „mali by“ a podobné pojmy označujú takého predbežné výpovede. Takéto výpovede podliehajú určitým rizikám a neistotám. Niektorými príkladmi v tomto smere sú: pokles konjunktúry v Európe alebo Severnej Amerike, zmeny výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien surovín, zavedenie nových produktov na trh konkurenčnými spoločnosťami, viac predajných stimulov, úspešné presadenie nového obchodného modelu pre smart, prerušenie dodávok výrobných materiálov spôsobené nedostatkom materiálov, zamestnaneckým štrajkom alebo insolventnosťou dodávateľov, ako aj pokles predajných cien jazdených vozidiel. Ak by nastala niektorá z týchto neistých situácií alebo iné nepredvídané udalosti (niektoré z nich sú popísané v aktuálnej výročnej správe spoločnosti Daimler Truck pod názvom „Správa o riziku“, ako aj pod názvom „Risk Factors“ v aktuálnej výročnej správe spoločnosti Daimler Truck vo formulári 20-F, ktorá bola podaná na Dozornom úrade pre burzu cenných papierov USA), alebo ak by sa predpoklady, z ktorých vychádzali výpovede, ukázali ako nepravdivé, mohli by sa skutočné výsledky podstatne odlišovať od výsledkov uvedených alebo implicitne vyjadrených v týchto výpovediach. Nemáme v úmysle a ani nepreberáme záväzok priebežne aktualizovať prediktívne výpovede, pretože tieto vyplývajú výlučne z okolností v deň, kedy boli zverejnené.

 

Ručenie

Informácie a údaje na týchto stránkach nepredstavujú žiadne výslovné alebo nevyslovené prísľuby ani záruky. Tieto informácie a údaje predovšetkým nepredstavujú žiadne nevyslovené prísľuby alebo záruky týkajúce sa vlastností, predajnosti, vhodnosti na určité účely alebo neporušenia zákonov a patentov. 

 

Na našich internetových stránkach nájdete aj odkazy na iné internetové stránky. Upozorňujeme vás na to, že nemáme vplyv na úpravu a obsah internetových stránok, na ktoré sa odkazuje. Nemôžeme preto ručiť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu uvádzaných informácií. Na základe týchto skutočností sa dištancujeme od celého obsahu týchto stránok. Toto vyhlásenie platí pre všetky odkazy na externé stránky nachádzajúce sa na našich internetových stránkach a na obsahy týchto externých stránok.

 

Poznámka podľa § 36 Zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG)

Spoločnosť Daimler Truck AG sa nezúčastní konania na riešenie sporu pred rozhodcovskou radou spotrebiteľov v zmysle nemeckého zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG) a nie je povinná tak urobiť.


Informácie o riešení sporu online


Komisia EÚ vytvorila internetovú platformu na riešenie sporov online (takzvaná „platforma OS“). Platforma OS slúži ako kontaktný bod pre mimosúdne urovnanie sporov týkajúcich sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnych zmlúv. Na platformu OS sa môžete dostať kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr