Informácie o ochrane údajov

Osobou zodpovednou v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“) je:

Daimler Truck AG („My“)
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Nemecko
E-Mail: dialog@daimler.com

 

Osoba poverená ochranou osobných údajov:

Daimler AG
Koncernový splnomocnenec pre ochranu údajov
HPC E600
70546 Stuttgart
Nemecko
E-Mail: data.protection@daimler.com

 

1. Ochrana údajov

Tešíme sa, že ste navštívili našu webovú stránku a že sa zaujímate o naše ponuky. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. V týchto upozorneniach k ochrane osobných údajov vysvetľujeme, ako získavame vaše osobné údaje, ako s nimi nakladáme, na aké účely ich používame, na akých právnych základoch sa zakladá takéto konanie a aké práva a nároky pre vás vyplývajú v tejto súvislosti. Okrem toho vás upozorňujeme na

 

smernicu o ochrane osobných údajov Daimler (PDF)

 

Naše pokyny k ochrane osobných údajov pri používaní našich webových stránok a smernice o ochrane údajov Daimler AG neplatia pre všetky vaše aktivity na webových stránkach sociálnych sietí alebo iných poskytovateľov služieb, ktorí sú pre vás dostupní prostredníctvom odkazov na našich webových stránkach. Informujte sa na webových stránkach týchto poskytovateľov služieb o ich ustanoveniach o ochrane osobných údajov.

 

2. Získavanie a spracovanie vašich osobných údajov

a. Pri vašej návšteve našich webových stránok ukladáme určité údaje o prehliadači a prevádzkovom systéme, ktoré používate, o dátume a čase návštevy, stave prístupu (napr. či sa vám podarilo webovú stránku otvoriť alebo ste dostali chybové hlásenie), o používaní funkcií webovej stránky, vyhľadávaných výrazoch, ktoré ste prípadne zadali, označení vyvolaných súborov, o množstve prenášaných údajov, webovej stránke, z ktorej ste sa na našu webovú stránku dostali a o webovej stránke, ktorú ste z našich webových stránok navštívili a to tým, že ste klikli na odkazy na našich webových stránkach alebo ste doménu zadali priamo do zadávacieho poľa rovnakej registračnej karty (resp. rovnakého okna) vášho prehliadača, odkiaľ ste naše webové stránky otvorili. Okrem toho ukladáme z bezpečnostných dôvodov, predovšetkým s cieľom prevencie a identifikácie útokov na naše webové stránky alebo pokusov o podvod, na dobu siedmich dní vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb.
 
b. Iné osobné údaje ukladáme len vtedy, ak nám tieto údaje oznámite, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, alebo zisťovania, vypísania ceny alebo realizácie zmluvy a tiež aj v týchto prípadoch len vtedy, ak je nám to povolené na základe vášho súhlasu alebo podľa platných právnych predpisov (ďalšie informácie nájdete nižšie v odseku „Právne dôvody spracovania“).
 
c. Ani právne a ani zmluvne nie ste zaviazaní k tomu, aby ste poskytovali vaše osobné údaje. Môže sa však stať, že určité funkcie našich webových stránok sú viazané na poskytnutie osobných údajov. Ak v týchto prípadoch neposkytnete osobné údaje, môže to mať za následok, že niektoré funkcie nebudú k dispozícii alebo budú k dispozícii len v obmedzenej forme.

 

3. Účely použitia

a. Osobné údaje získané pri návšteve našich webových stránok používame na to, aby sme ich mohli pre vás prevádzkovať čo najkomfortnejšie a tiež sme mohli chrániť naše IT systémy pred útokmi a inými protiprávnymi konaniami.

 

b. Keď nám oznámite ďalšie osobné údaje, napríklad v rámci registrácie, kontaktného formulára, dotazníka, vypísania ceny alebo na realizáciu zmluvy, použijeme tieto údaje na uvedené účely, kvôli správe zákazníkov a v prípade potreby na priebeh a zúčtovanie prípadných obchodných transakcií, vždy v potrebnom rozsahu.

 

4. Prenos osobných údajov tretím stranám; Social Plug-ins

a. Naše webové stránky môžu obsahovať aj ponuky tretích strán. Ak na takúto ponuku kliknete, v požadovanom rozsahu prenesieme údaje príslušným poskytovateľom (napr. údaj, že ste túto ponuku našli u nás a prípadne ďalšie informácie, ktoré ste k tomu na našich webových stránkach už uviedli).

 

b. Ak na našich webových stránkach používame takzvané „Social Plug-ins“ sociálnych sietí, ako je Facebook, Twitter a Google+, implementujeme ich nasledovne:

Pri vašej návšteve našich webových stránok sú Social Plug-ins deaktivované, to znamená, že nedochádza k žiadnemu prenosu akýchkoľvek údajov prevádzkovateľom týchto sietí. Ak chcete používať niektorú zo sietí, kliknite na príslušný Social Plug-in a vytvorte priame spojenie so serverom príslušnej siete.

Ak máte na sieti účet používateľa a v momente aktivácie Social Plug-in ste sa tam prihlásili, sieť dokáže priradiť vašu návštevu našich webových stránok vášmu účtu používateľa. Ak si neželáte takéto priradenie, odhláste sa zo siete pred aktivovaním modulu sociálnej siete. Návštevu iných webových stránok spoločnosti Daimler sociálna sieť nedokáže priradiť skôr, ako si aktivujete aj prítomný Social Plug-in.
 

Keď aktivujete Social Plug-in, sieť prenesie disponibilné obsahy priamo na váš prehliadač, ktorý ich spojí s našimi webovými stránkami. V tejto situácii môže dôjsť aj k prenosu údajov, ktorý aktivuje a riadi príslušná sociálna sieť. Pre vaše spojenie so sociálnou sieťou, prenosy údajov prebiehajúce medzi sieťou a vašim systémom a pre interakcie na tejto platforme platia výlučne ustanovenia o ochrane osobných údajov príslušnej siete.

Social Plug-in zostane aktívny dovtedy, kým ho opäť nedeaktivujete alebo nevymažete súbory cookie.
 

Upozornenia k súborom cookie

 

c. Keď kliknete na odkaz na ponuku alebo aktivujte Social Plug-in, môže sa stať, že osobné údaje sa dostanú k poskytovateľom v štátoch mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré z pohľadu Európskej únie („EU“) negarantujú žiadnu „primeranú úroveň ochrany“ pri spracovaní osobných údajov zodpovedajúcu štandardom EÚ. Prosím, myslite na túto okolnosť skôr, ako kliknete na niektorý odkaz, alebo aktivujete Social Plug-in a tým spustíte prenos vašich údajov.

 

5. Vyhodnocovanie údajov o používaní; používanie analytických nástrojov

a. Obsahy našich internetových stránok chceme čo najcielenejšie prispôsobiť vašim záujmom a zlepšiť tak našu ponuku pre vás. Na zistenie preferencií a zvlášť populárnych častí webových stránok používame nasledovné analytické nástroje: Google Analytics, Adobe Analytics.

 

b. Pri používaní týchto analytických nástrojov sa môžu prenášať údaje na servery umiestnené v USA a tam sa spracovávať. Povšimnite si pritom nasledovné: V USA neexistuje z pohľadu Európskej únie žiadna „primeraná úroveň ochrany“ pri spracovaní osobných údajov zodpovedajúca štandardom EÚ. Túto úroveň ochrany však môžu jednotlivé spoločnosti nahrádzať certifikáciou podľa tzv. štandardu „EU-U.S. Privacy Shield“.

c. Ak si neželáte, aby sme s použitím uvedených analytických nástrojov zbierali a vyhodnocovali informácie o vašej návšteve našej webovej stránky, môžete ich kedykoľvek do budúcnosti odmietnuť („Opt-Out“).

Vaše odmietnutie použijeme tak, že do vášho prehliadača umiestnime súbor cookie Opt-Out. Tento súbor cookie slúži iba na alokáciu vášho odmietnutia. Nezabúdajte, prosím, že súbor cookie Opt-Out je z technických dôvodov aktívny len v prehliadači, do ktorého bol uložený. Ak chcete súbory cookie vymazať alebo použiť iný prehliadač, resp. iné koncové zariadenie, znovu aktivujte nastavenie opt-out.

 

d. V ďalšom texte nájdete informácie o poskytovateľoch analytických nástrojov, ktoré používame a príslušnej možnosti opt-out:

 

 • Google Inc. („Google“)
  Google je certifikovaný podľa EU-U.S. Privacy Shield.
  Prenosu vašich údajov a ich zaznamenávaniu a spracovaniu prostredníctvom Google môžete zabrániť. Google vás o tom informuje prostredníctvom nasledovného odkazu:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 
 • Adobe Systems Inc. (“Adobe“)
  Adobe je certifikovaný podľa EU-U.S. Privacy Shield.
  Odvolanie vyhodnocovania prostredníctvom produktu Adobe Analytics môžete aktivovať na nasledovnom linku:
  https://www.adobe.com/sk/privacy/opt-out.html

 

6. Informácie o používaní (Targeting a Retargeting)

Aby sme mohli náš online marketing (napr. reklama na baneroch) na webových stránkach našich retargetingových partnerov (Flashtalking, Google Adwords, Google Doublecklick a Vivaki) cielene nastaviť podľa vašich potrieb a záujmov, používame takzvané technológie retargetingu. Do súborov cookie sa pri tom ukladajú informácie o vašom záujme o naše výrobky a služby. Tieto súbory cookie sa načítajú pri návšteve iných webových stránok, ktoré spolupracujú s našimi retargetingovými partnermi, aby sa k vám dostali informácie čo najviac zodpovedajúce vašim záujmom. Celá operácia je anonymizovaná, t. j. Vaša identifikácia nie je prostredníctvom retargetingu možná.

 

Ak si neželáte, aby Daimler a jeho retargetingový partner získavali, ukladali a analyzovali informácie o vašej návšteve a tiež upravovali banerové reklamy podľa vašich záujmov, môžete túto možnosť kedykoľvek do budúcnosti odmietnuť (Opt-Out).

 

Pre technickú realizáciu tohto nesúhlasu sa vo vašom prehliadači nastaví súbor opt-out cookie. Tento súbor cookie slúži výlučne na priradenie vášho nesúhlasu. Dbajte na to, že súbor opt-out cookie možno z technických dôvodov používať len pre prehliadač, z ktorého bol nastavený. Ak chcete súbory cookie vymazať alebo použiť iný prehliadač, resp. iné koncové zariadenie, znovu aktivujte nastavenie opt-out.
 

Používanie súborov cookie prostredníctvom tretích strán môžete spravovať a deaktivovať na nasledovnej webovej stránke:

https://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba/

 

7. Bezpečnosť

Používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme údaje, ktoré spravujeme, chránili pred manipuláciou, stratou, zničením a pred prístupom neoprávnených osôb. Priebežne zlepšujeme naše bezpečnostné opatrenia v súlade s technologickým vývojom.

 

8. Právne dôvody spracovania

a. Ak ste nám udelili súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, znamená to právny dôvod spracovania (čl. 6, ods. 1 písm. a GDPR).

b. Pre spracovanie osobných údajov na účely prípravy alebo plnenia zmluvy s vami je právnym dôvodom čl. 6, ods. 1 pís. b GDPR.

 

c. Pokiaľ je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na splnenie našich právnych záväzkov (napr. uschovávanie údajov), sme oprávnení k tomu podľa čl. 6, ods. 1 pís. c GDPR.

d. Okrem toho spracovávame osobné údaje s cieľom zachovávania našich oprávnených záujmov a tiež oprávnených záujmov tretích strán podľa čl. 6, ods. 1 pís. f GDPR. Zachovanie funkčnosti našich IT systémov, ale aj uvádzanie vlastných a cudzích produktov a služieb na trh a zákonom určená dokumentácia obchodných kontaktov sú takéto oprávnené záujmy. a. V rámci príslušného zváženia záujmov berieme do úvahy predovšetkým typ osobných údajov, účel spracovania, okolnosti spracovania a váš záujem o diskrétnosť vašich osobných údajov.

 

9. Vymazanie vašich osobných údajov

Vaša IP adresa a názov vášho poskytovateľa internetových služieb, ktoré ukladáme len z bezpečnostných dôvodov, vymažeme po siedmich dňoch. Vaše osobné údaje navyše vymažeme hneď po zániku účelu, na ktorý sme údaje zhromaždili a spracovali. Mimo tohto času sa údaje ukladajú len vtedy, ak sa to požaduje na základe zákonov, nariadení alebo iných právnych predpisov Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie, ktorým podliehame. Ak vymazanie údajov v individuálnom prípade nie je možné, budú príslušné osobné údaje označené, aby sa v budúcnosti obmedzilo ich spracovanie.

 

10. Práva dotknutých osôb

a. AAko osoba dotknutá spracovaním osobných údajov máte právo na informáciu (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie údajov (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR) a tiež aj na prenos údajov (čl. 20 GDPR).

 

b. Ak ste súhlasili, aby sme spracovali vaše osobné údaje, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie sa nijako nedotkne zákonnosti spracovania vašich osobných údajov až do momentu odvolania. Rovnako nedotknuté ostane ďalšie spracovanie týchto údajov na základe iného právneho dôvodu, napríklad na splnenie právnych záväzkov (por. odsek „Právne dôvody spracovania“).

 

c. Právo namietať

Máte právo, z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej mimoriadnej situácie, kedykoľvek predložiť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe čl. 6, ods. 1 e) GDPR (spracovanie údajov vo verejnom záujme) alebo čl. 6, ods. 1 f) GDPR (spracovanie údajov na základe zváženia záujmov). Ak predložíte námietku, vaše osobné údaje budeme ďalej spracovávať len vtedy, ak by sme dokázali k tomuto účelu preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, vykonávanie alebo zastupovanie právnych nárokov.

 

d. Prosíme vás, aby ste nároky alebo vyhlásenia smerovali podľa možnosti na nasledovnú kontaktnú adresu: dialog@daimler.com

 

e. k ste toho názoru, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákonné predpisy, máte právo sťažovať sa na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov (čl. 77 GDPR).

 

11.  Informačný bulletin

Ak si chcete objednať zasielanie informačného bulletinu, ktorý ponúkame na našej webovej stránke, údaje poskytované pri prihlásení budú použité len na zasielanie informačného bulletinu v prípade, ak nedáte súhlas na ich ďalšie použitie. Možnosť prihlásenia môžete kedykoľvek ukončiť odhlásením sa z odberu informačného bulletinu.

 

12. Centrálna prístupová služba spoločnosti Daimler AG

Centrálna prístupová služba spoločnosti Daimler AG vám umožňuje prístup na všetky webové stránky a k aplikáciám skupiny Daimler a jej značiek, ktoré sú integrované do tejto služby. Platné podmienky používania zahŕňajú špeciálne predpisy o ochrane osobných údajov. Tieto podmienky používania môžete odvolať na príslušných stránkach pre odhlásenie pripojených webových stránok a aplikácií.

 

13. Súbory cookie

Informácie o nami používaných súboroch cookie a ich funkciách nájdete v našich informáciách o súboroch cookie

 

 

Stav: január 2019