Ľutujeme. Nič sme nenašli.

POZNÁMKY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV/VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA.

Informácie o ochrane osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽOM JE V ZMYSLE VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV („GDPR“)

Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. („My“)
Tuhovská 10441/5
Bratislava – mestská časť Vajnory 831 07
E-Mail: info.dtbsk@daimlertruck.com

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Tuhovská 10441/5
Bratislava – mestská časť Vajnory 831 07
E-Mail: info.dtbsk@daimlertruck.com

1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Teší nás vaša návšteva našich internetových stránok a váš záujem o naše ponuky. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitou záležitosťou. V týchto informáciách o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, ako získavame vaše osobné údaje, čo s nimi robíme, na aké účely a na akých právnych základoch sa toto deje a aké práva a nároky sú s tým pre vás spojené. Navyše odkazujeme na Smernicu pre ochranu osobných údajov spoločnosti Daimler Truck AG:

Daimler Privacy Statement

Naše informácie o ochrane osobných údajov pri používaní našich webových stránok a Smernica pre ochranu osobných údajov Daimler Truck AG neplatia pre vaše aktivity na webových stránkach sociálnych sietí alebo iných poskytovateľov, na ktoré sa môžete dostať cez odkazy na našich webových stránkach. Prosím, informujte sa na webových stránkach týchto poskytovateľov o ich ustanoveniach o ochrane osobných údajov.

2. ZÍSKAVANIE A SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

a. Keď navštívite naše webové stránky, ukladáme určité údaje, ako sú vami používaný prehliadač a operačný systém, dátum a čas vašej návštevy, status vášho prístupu (napr. či sa vám podarilo otvorenie webovej stránky alebo či ste dostali chybové hlásenie), používanie funkcií webovej stránky, vami pravdepodobne zadané hľadané výrazy, početnosť vašich návštev jednotlivých webových stránok, názvy otváraných súborov, prenesený objem dát, webová stránka, z ktorej ste sa dostali na naše webové stránky a webová stránka, ktorú navštívite z našich webových stránok, či už tým, že kliknete na odkazy na našich webových stránkach alebo tým, že priamo zadáte doménu do zadávacieho poľa na rovnakej karte (resp. v rovnakom okne) vášho prehliadača, na ktorej ste otvorili naše webové stránky. Okrem toho ukladáme z bezpečnostných dôvodov, najmä na prevenciu proti kybernetickým útokom alebo na rozpoznávanie útokov na naše webové stránky alebo proti pokusom o podvody, na dobu siedmych dní vašu adresu IP a meno vášho poskytovateľa internetových služieb.

b. Iné osobné údaje ukladáme, len keď nám tieto údaje poskytnete, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, ankety, súťaže alebo na realizáciu zmluvy, a aj v týchto prípadoch, len keď je to prípustné na základe vami poskytnutého súhlasu alebo podľa platných právnych predpisov (ďalšie informácie na túto tému nájdete v odseku „Právne základy spracúvania“).

c. Nie ste na základe zákona ani na základe zmluvy povinný poskytovať vaše osobné údaje. Je ale možné, že určité funkcie našich webových stránok závisia na poskytnutí osobných údajov. Ak v takýchto prípadoch neposkytnete osobné údaje, môže to viesť k tomu, že nemusia dané funkcie byť k dispozícii alebo sú k dispozícii len obmedzene.

3. ÚČELY POUŽÍVANIA

a. Osobné údaje získavané pri návšteve našich webových stránok používame, aby sme tieto prevádzkovali pre vás čo najkomfortnejšie, ako aj na to, aby sme naše systémy IT chránili pred útokmi a iným protiprávnymi konaniami.

b. Pokiaľ nám poskytnete ďalšie osobné údaje, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, ankety, výhernej súťaže alebo na realizáciu zmluvy, používame tieto údaje na uvedené účely, na účely administrácie zákazníkov a – pokiaľ je to potrebné – na účely realizovania a vyúčtovania prípadných obchodných transakcií, a to vždy v príslušnom potrebnom rozsahu.

4. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM; ZÁSUVNÉ MODULY SOCIÁLNYCH SIETÍ; VYUŽÍVANIE POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB

a. Naše webové stránky môžu obsahovať aj ponuky tretích strán. Keď kliknete na takúto ponuku, prenesieme v potrebnom rozsahu údaje príslušnému poskytovateľovi (napr. informáciu, že ste túto ponuku našli u nás a príp. ďalšie informácie, ktoré ste na tento účel už uviedli na našich webových stránkach).

b. Keď používame na našich webových stránkach takzvané „zásuvné moduly sociálnych sietí“, ako sú Facebook, Twitter a Google+, integrujeme tieto nasledovne:

Keď navštívite naše webové stránky, sú tieto zásuvné moduly sociálnych sietí deaktivované, tzn. nedochádza k žiadnemu prenosu akýchkoľvek údajov prevádzkovateľom týchto sietí. Ak budete chcieť používať niektorú z týchto sietí, kliknite na príslušný zásuvný modul sociálnej siete, aby ste vytvorili spojenie so serverom príslušnej siete.

V prípade ak máte v danej sieti účet používateľa a ste v momente aktivovania zásuvného modulu sociálnej siete prihlásený do svojho účtu, dokáže daná sieť priradiť vašu návštevu našich internetových stránok k vášmu účtu používateľa. Ak chcete tomuto zabrániť, prosím, odhláste sa pred aktivovaním zásuvného modulu sociálnej siete z danej siete. Návštevu iných webových stránok koncernu Daimler Truck AG nemôže daná sociálna sieť priradiť skôr, ako aktivujete príslušný zásuvný modul sociálnej siete, ktorý sa na nich nachádza.

Ak aktivujete zásuvný modulu sociálnej siete, prenesie daná sieť takto sprístupnený obsah priamo do vášho prehliadača, ktorý používate pre naše webové stránky. V tejto situácii môžu prebiehať aj dátové prenosy, ktoré sú aktivované a riadené príslušnou sociálnou sieťou. Pre vaše spojenie so sociálnou sieťou, pre dátové prenosy prebiehajúce medzi príslušnou sieťou a vaším systémom a pre vaše interakcie na tejto platforme platia výlučne ustanovenia o ochrane osobných údajov príslušnej siete.

Zásuvný modul sociálnej siete zostáva aktívny až dokým ho deaktivujete alebo vymažete vaše súbory cookie.

c. Ak kliknete na odkaz na ponuku alebo aktivujete zásuvný modulu sociálnej siete môže sa stať, že osobné údaje sa dostanú k poskytovateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré z pohľadu Európskej únie („EU“) nezaručujú „primeranú úroveň ochrany“ pre spracúvanie osobných údajov zodpovedajúcu štandardom EÚ. Prosím, myslite na túto okolnosť pred tým, než kliknete na odkaz alebo aktivujete zásuvný modul sociálnej siete a tým aktivujete prenos vašich údajov.

d. Na prevádzku, optimalizovanie a zabezpečenie našich webových stránok okrem toho používame aj kvalifikovaných poskytovateľov služieb (poskytovateľov služieb IT, marketingové agentúry). Osobné údaje odovzdávame týmto poskytovateľom len do tej miery, do akej je to potrebné na poskytovanie a používanie týchto webových stránok a ich funkcií, na sledovanie oprávnených záujmov alebo pokiaľ ste s tým súhlasili (pozrite bod 8). Údaje môžu byť údaje zasielané príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru; pozrite nižšie bod 12.

5. VYHODNOCOVANIE ÚDAJOV O POUŽÍVANÍ („SLEDOVANIE“); VYUŽÍVANIE ANALYTICKÝCH NÁSTROJOV („(OPAKOVANÁ) CIELENÁ REKLAMA“)

5.1 Všeobecné informácie

Obsahy našich webových stránok chceme prispôsobovať čo najpresnejšie vašim záujmom a týmto spôsobom zlepšiť našu ponuku pre vás. Na rozpoznanie používateľských preferencií a mimoriadne populárnych oblastí webových stránok používame nasledujúce takzvané sledovacie technológie: Google Analytics, Adobe Analytics.

Aby sme mohli náš onlinový marketing (napr. reklama pomocou reklamných pútačov) cielenejšie prispôsobiť vašim záujmom, používame nasledujúce takzvané technológie (opakovanej) cielenej reklamy: Google Search Ad, Google Display & Video 360, Google DoubleClick Manager. Tieto sú pri návšteve iných webových stránok, ktoré spolupracujú s poskytovateľmi týchto technológií (opakovanej) cielenej reklamy, odčítané a použité, aby vás podľa možností boli čo najlepšie informovaní s ohľadom na vaše záujmy.

Pri používaní vyššie uvedených technológií je prostredníctvom súborov cookie na našich webových stránkach a (v prípade technológie opakovanej cielenej reklamy) na internetových stránkach tretích strán zaznamenávaný váš záujem o naše produkty a služby. Pritom sú používané náhodné identifikátory (tzv. ID súborov cookie), ktoré nie sú nami spájané s vaším menom, vašou adresou alebo podobnými údajmi, a to ani vtedy, keby nám tieto údaje boli známe (napr. na základe existujúceho zmluvného vzťahu), okrem prípadov, keď ste s týmto vyjadrili súhlas.

Bližšie informácie jednotlivých poskytovateľov k vyššie uvedeným technológiám a s tým spojenom spracovávaní osobných údajov získate prostredníctvom nasledujúcich odkazov:

Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy.html

Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Z právnych dôvodov prebieha použitie technológií sledovania a (opakovanej) cielenej reklamy sčasti len s vaším výslovným súhlasom (tzv. „Opt-in“ – pozrite bod 5.2); v iných prípadoch môžete na základe vášho želania nesúhlasiť s používaním takýchto technológií (tzv. „Opt-out“ – pozrite bod 5.3.).

5.2 Používanie marketingových produktov Google – Opt-in
Marketingové produkty Google (napr. Search Ad, Display & Video 360) používame len s vaším výslovným súhlasom, ktorý môžete vyjadriť kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ v tzv. informačnej vrstve cookie („Opt-in“). Váš súhlas vkladáme do súboru cookie vo vašom koncovom zariadení, aby ste pri každej návšteve našich webových stránok neboli znovu žiadaný o súhlas, ako aj z právnych dôvodov spolu s adresou IP a časovým údajom na našich serveroch. Tieto údaje vymažeme, resp. obmedzíme ich spracúvanie, ak odvoláte váš súhlas alebo najneskôr 6 mesiacov po tom, ako ste naposledy navštívili naše webové stránky.
Ak by ste niekedy rozhodli inak, môžete váš súhlas odvolať tým, že kliknete na nasledujúci odkaz:
Odvolať súhlas s používaním marketingových produktov Google
Aby ste vymazali súbory cookie s vašim súhlasom s marketingovými produktmi Google, ktoré uložené boli pred odvolaním súhlasu pri vašej návšteve našich webových stránok, navštívte, prosím, webové stránky spoločnosti Google. V čase vytvorenia týchto Informácií o ochrane osobných údajov môžete na toto použiť nasledujúci odkaz:
https://adssettings.google.de/anonymous

5.3 Používanie technológií od iných poskytovateľov – Opt-out
V prípade, ak nechcete, aby boli používaním uvedených technológií sledovania a (opakovanej) cielenej reklamy zhromažďované a vyhodnocované informácie o vašej návšteve našich webových stránkach, môžete kedykoľvek v budúcnosti s týmto nesúhlasiť („Opt-out“).
Na technické zrealizovanie tohto nesúhlasu bude vo vašom prehliadači vložený súbor cookie Opt-out. Tento súbor cookie slúži iba na priradenie vášho nesúhlasu. Nezabúdajte, že súbor cookie Opt-out je z technických dôvodov účinný len v prehliadači, do ktorého bol vložený. Keď tieto súbory cookie vymažete alebo používate iný prehliadač resp. iné koncové zariadenie, prosím, vykonajte znovu postup pre Opt-out.
V nasledovnom nájdete príslušnú možnosť Opt-out pre jednotlivé technológie:
Adobe Analytics: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

5.4 Prenos údajov do tretích krajín
Pri používaní technológií sledovania a (opakovanej) cielenej reklamy môžu byť údaje prenášané do krajín nachádzajúcich sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. K tomuto pozrite nižšie uvedený bod 12.

6. BEZPEČNOSŤ

Využívame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje, ktoré sú nami spravované, chránili proti manipulácii, strate, zničeniu a pred prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia kontinuálne zlepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

7. PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA

a. Pokiaľ ste nám dali súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, považuje sa tento súhlas za právny základ na spracúvanie (čl. 6, ods. 1, písm. a GDPR).

b. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov pri príprave a plnení zmluvy s vami je právnym základom na spracúvanie čl. 6, ods. 1, písm. b GDPR.

c. Pokiaľ je spracúvanie vašich osobných údajov potrebné na splnenie našich zákonných povinností (napr. na uchovávanie údajov), sme na to oprávnený podľa čl. 6, ods. 1, písm. c GDPR.

d. Okrem toho spracúvame osobné údaje podľa čl. 6, ods. 1, písm. f GDPR na hájenie našich oprávnených záujmov, ako aj oprávnených záujmov tretích strán. Takýmito oprávnenými záujmami sú zachovanie funkčnosti našich informačných systémov, (priamy) marketing vlastných alebo cudzích produktov a služieb a zákonom predpísané dokumentovanie obchodných kontaktov. V rámci príslušne potrebného posúdenia vyváženosti záujmov zohľadňujeme predovšetkým druh osobných údajov, účel spracúvania, okolnosti spracúvania a váš záujem o zachovanie dôvernosti vašich osobných údajov.

8. VYMAZANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vašu adresu IP a názov vášho poskytovateľa internetových služieb, ktoré ukladáme len z bezpečnostných dôvodov, vymazávame po siedmich dňoch. V ostatnom vymazávame vaše osobné údaje akonáhle zanikol účel, na ktorý sme tieto údaje získali a spracúvali. Nad tento časový rámec dochádza k uchovávaniu len vtedy, ak je to potrebné na základe zákonov, nariadení alebo iných právnych predpisov v EÚ, ktorým podliehame, alebo na základe právnych predpisov v tretích krajinách, ak v nich existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov. Pokiaľ vymazanie v jednotlivom prípade nie je možné, sú príslušné osobné údaje označené s cieľom obmedzenia ich budúceho spracúvania.

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

a. Ako osoba dotknutá spracovaním údajov máte právo na informácie (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie údajov (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR) ako aj na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR).

b. Ak ste udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov nami, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas. Týmto odvolaním nie je nijako nedotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov až do odvolania. Rovnako nie je nedotknuté ani ďalšie spracúvanie týchto údajov na inom právnom základe, napr. na plnenie zákonných povinností (porovnajte s oddielom „Právne základy spracovania“).

c. Právo na podanie námietky
Máte právo, z dôvodov, ktoré vyplynú z vašej mimoriadnej situácie, kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa prebieha na základe čl. 6, ods. 1 e) GDPR (spracúvanie údajov vo verejnom záujme) alebo čl. 6, ods. 1 f) GDPR (spracúvanie údajov na základe posúdenia vyváženosti záujmov). Ak podáte námietku, budeme vaše osobné údaje spracúvať ďalej, len keď budeme schopní k tomuto preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo keď toto slúži na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov.

d. Prosíme vás, aby ste svoje nároky alebo vyhlásenia zasielali podľa možnosti na nasledujúcu kontaktnú adresu: dialog.sk@daimler.com.

e. Ak ste toho názoru, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje zákonné predpisy, máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov (čl. 77 GDPR).

10. NEWSLETTER

Keď sa prihlásite k odberu informačného newslettra, ktorý je ponúkaný na našej webovej stránke, budú vami pri prihlásení sa na odoberanie informačného newslettra uvedené osobné údaje používané výhradne na zasielanie informačného newslettra, pokiaľ nebudete súhlasiť s ich použitím v širšom rozsahu. Toto odoberanie môžete kedykoľvek ukončiť prostredníctvom možnosti odhlásenia v informačnom newslettri.

11. CENTRÁLNA PRÍSTUPOVÁ SLUŽBA SPOLOČNOSTI DAIMLER TRUCK AG

Prostredníctvom centrálnej prístupovej služby spoločnosti Daimler Truck AG sa môžete prihlásiť na všetky webové stránky a ku všetkým aplikáciám koncernu Daimler Truck AG a jeho značiek, ktoré sú pripojené k tejto službe. Pre toto platné podmienky používania obsahujú osobitné ustanovenia o ochrane osobných Tieto podmienky používania môžete získať na jednotlivých na príslušných prihlasovacích stránkach prepojených webových stránok a aplikácií.

12. PRENOS ÚDAJOV PRÍJEMCOM MIMO EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

a. Pri využívaní poskytovateľov služieb (pozrite bod 4. d.), sledovaní a (opakovanej) cielenej reklame (pozrite bod 5) môžu byť osobné údaje odosielané príjemcom v krajinách mimo Európskej únie („EÚ“), Islandu, Lichtenštajnska a Nórska ( Európsky hospodársky priestor) a tam spracúvané, sem patrí najmä USA, India.

b. V nasledovných krajinách existuje z hľadiska EÚ úroveň ochrany pre spracúvanie osobných údajov zodpovedajúca štandardom EU (tzv. „rozhodnutie o primeranosti“): Andorra, Argentína, Kanada (obmedzene), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Ostrov Man, Japonsko, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko, Uruguaj. S prijímateľmi v iných krajinách dohadujeme používanie štandardných zmluvných doložiek EÚ, záväzných podnikových predpisov alebo ochrany osobných údajov EÚ-USA. resp. ochrany osobných údajov Swiss-U.S., aby sme tým vytvorili zákonnými ustanoveniami požadovanú „primeranú úrovne ochrany“. Radi vám poskytneme k tomuto ďalšie informácie na vyššie bode 9.d. uvedenej kontaktnej adrese.

13. SÚBORY COOKIE

Informácie o nami používaných súboroch cookie a ich funkciách nájdete v našich upozorneniach k súborom cookie.

Stav: máj 2019